تبلیغات

آرم پژوهشنامه خراسان غربی

نشانِ «پژوهشنامه‌‌یِ خراسانِ غربی» در هشتمِ مهرماهِ 1396 (30 دسامبرِ 2017) طراحی، و در روز بعد، 1 اکتبر 2017، در این صفحه، قرار گرفت. زمینه‌یِ فیروزه‌ای؛ نشانِ نیشابور، مرکزِ خراسانِ بزرگِ غربیِ تاریخی - فرهنگی (رَبعِ نیشابور)، است. خورشید، از شرقِ خراسان، برآمده و بر روزگار، رنگِ روشنی و امید می‌افشاند. روزگار، روزگارِ کوشش و پُشتکار برای درانداختنِ طرحی دیگر از شکوهِ فرهنگی و پویاییِ زندگی در خراسان‌زمینِ ایرانِ مهین است. هرگونه، بهره‌برداری و گرته‌برداری از این نشان، صرفا با اجازه‌یِ مکتوبِ وب‌گاه «پژوهشنامه خراسان غربی» مجاز است و در صورت مشاهده‌یِ هرگونه بهره‌برداری و یا گرته‌برداریِ غیرمجاز، مورد با شرحِ کار انجام شده، به افکارِ عمومی، معرفی خواهد شد

نشان پژوهشنامه خراسان غربی